Het windpark Wijchen A50

Het plangebied van Windpark Wijchen A50 ligt ten westen van de A50 ter hoogte van de spoorlijn. Het initiatief richt zich op de mogelijkheden voor windenergie binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden. Zoals het nu lijkt is er plaats voor ca. 3 windmolens. Er zijn nog meerdere opstellingen mogelijk waar in het vervolgproces onderzoek naar zal worden gedaan. Het gaat dan om de ligging ten opzichte van woningen maar ook andere gevoelige objecten zoals wegen en (hoogspannings)leidingen.

Waarom Windpark Wijchen A50?

Nederland wil overstappen op duurzame energie. Sinds 2012 zijn er landelijke doelstellingen voor de realisatie van windenergie op land. In het energieakkoord zijn er opnieuw afspraken gemaakt voor de doelstelling tot 2030. In de Regionale Energie Strategieën wordt deze doelstelling per regio uitgewerkt. Windenergie is voorlopig de meest efficiënte manier om duurzame energie op te wekken in termen van geld en ruimte. Nederland is een echt windland.

De initiatiefnemers van windpark Wijchen A50 willen een bijdrage leveren aan die doelstelling maar ook de financiële opbrengst van windenergie zo lokaal mogelijk houden. Grondeigenaren en een burgercoöperatie werken samen om dit plan voor elkaar te krijgen. Uitdaging voor de initiatiefnemers is om ook de lokale bevolking mee te krijgen of in ieder geval goed samen te werken. Dat kan bereikt worden door goede informatie te verstrekken, in overleg te gaan en mede-eigendom aan te bieden. Zo kunnen de lasten en de lusten gezamenlijk gedragen worden.

Geschiedenis

In 2014 liet provincie Gelderland een quick scan uitvoeren voor de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Wijchen. In deze quick scan kwam de locatie A50 Bankhoef naar voren als kansrijk.

Kort daarna is er door een aantal lokale grondeigenaren aan de gemeente verzocht mee te werken aan een windplan. Gemeente Wijchen wilde toen eerst beleid ontwikkelen. Dit beleid, de gedragscode windenergie, werd in 2016 vastgesteld.

De initiatiefnemers hebben na vaststelling van de gedragscode hun onderzoek gestaakt omdat zij van mening waren dat op basis van de gedragscode geen windontwikkeling mogelijk was. De hoogtebeperking van 150 meter tiphoogte zou niet tot een haalbare businesscase hebben geleid en de eis dat 2/3e van de bewoners in het gebied binnen een afstand van 1000 meter moeten instemmen achtten zij ook niet haalbaar.

De gedragscode zou in 2019 geëvalueerd worden maar dat gebeurde pas in 2024. Uiteraard hopen de initiatiefnemers dat de gedragscode op bovenstaande 2 punten versoepeld zal worden zodat dit plangebied weer in beeld komt voor windenergie.

De initiatiefnemers hopen met hun principeverzoek een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de gedragscode. Daarbij denken de initiatiefnemers dat zij een zinnige bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen.

Ondertussen heeft de gemeente het principeverzoek afgewezen en is de gedragscode nog niet geëvalueerd. De initiatiefnemers hebben daarom in juni 2021 een principeverzoek tot de provincie gericht. De provincie is nu in gesprek met de regio om te bekijken hoe ze met dit verzoek kan worden omgegaan. De regio heeft heeft een zogenaamde Plan-MER gedaan om mogelijke windlocaties in de regio met elkaar te vergelijken. Hier is uitgekomen dat locatie Wijchen A50 een goede potentiële locatie is.

Zie ook: