Initiatiefnemers Windpark Wijchen A50 verkleinen zoekgebied en werken mee aan locatieonderzoek gemeente Wijchen

Als initiatiefnemers van Windpark Wijchen A50 werken we graag mee aan het locatieonderzoek van gemeente Wijchen naar de opwek van meer windenergie in de gemeente. Daarbij vinden we het goed dat de gemeente de gedragscode voor windenergie uit 2016 evalueert en wij geven daar graag input op.

Op basis van de nieuwe geluidsnormen die naar verwachting dit jaar worden ingevoerd, beperken we ons plan voor windturbines tot het gebied ten zuiden van de hoogspanningslijnen, op zo’n drie kilometer van Hernen en zo’n 800 meter van de bebouwde kom van Niftrik. Als de gemeente deze locatie kiest, zullen de molens voor 90% in lokaal eigendom komen en kunnen alle bewoners en bedrijven van de gemeente Wijchen profiteren van de inkomsten en betaalbare groene stroom.

Meer locaties voor windenergie nodig

Aanleiding voor het gemeentelijk onderzoek is de conclusie van de Regionale Energie Strategie (RES) van Metropoolregio Arnhem Nijmegen dat er onvoldoende locaties zijn gereserveerd voor de ontwikkeling van windenergie. Uit het plan-MER onderzoek van de regio is naar voren gekomen dat Wijchen een aantal geschikte locaties heeft om windenergie te ontwikkelen, waaronder de strook ten westen van de A50 tussen Niftrik en Hernen. De initiatiefnemers van Windpark Wijchen A50 beperken zich nu tot het zuidelijk deel van die ontwikkellocatie.

Naar aanleiding van de plan-MER heeft de provincie Gelderland de gemeente Wijchen tot 1 juli 2024 de tijd gegeven om te onderzoeken welke locatie Wijchen wil bestemmen voor windenergie. Daarom is de gemeente nu een nader locatieonderzoek gestart, evenals een evaluatie van de gedragscode. Als de gemeente alle mogelijke locaties afwijst, zal de provincie Gelderland zelf een besluit nemen over het principeverzoek van project A50.

Windpark Wijchen A50

Windpark Wijchen A50 is een initiatief van lokale grondeigenaren, de coöperatie Windunie en de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen. De eerste plannen stammen uit 2013. In 2019 hebben wij een principeverzoek voor planologische medewerking ingediend bij de gemeente Wijchen. Dat verzoek werd afgewezen, waarna wij het verzoek hebben ingediend bij de provincie Gelderland. De provincie was bereid de locatie nader te onderzoeken, maar heeft eerst het eerder genoemde plan-MER-onderzoek afgewacht.

Gerlach Velthoven, projectleider namens Energie Samen van Windpark Wijchen A50: “We zijn blij met de bereidheid van de gemeente de geschikte locaties nader te onderzoeken. We hebben aangegeven dat de locatie langs de A50 nog steeds geschikt is, mede omdat we ons plan wat kleiner hebben gemaakt. Op basis van de nieuwe geluids- en afstandsnormen blijkt dat het gebied ten noorden van de hoogspanningslijn, richting Hernen, minder geschikt is. Wij kijken daarom nu alleen naar het zuidelijke gebied langs de spoorlijn waar circa drie windmolens passen die op zo’n 800 meter van de bebouwde kom van Niftrik kunnen blijven. Daardoor zal hinder in Niftrik tot een minimum worden beperkt. Zo gouw de gemeente of de provincie bereid is mee te werken zullen wij het gesprek met de directe omgeving weer oppakken om tot het beste plan te komen.”

Project A50 streeft naar lokale samenwerking met het vergunde zonnepark Bankhoef en met lokale bedrijven die hun productieproces willen vergroenen, maar daarvoor op dit moment geen mogelijkheden zien vanwege de netcongestie. Veel bedrijven kunnen nu niet uibreiden of vergroenen, omdat hun netaansluiting dat niet toestaat. Met een directe lijn naar het wind- en zonnepark kan dat wel mogelijk worden gemaakt. Ook nieuwe Wijchense woningbouwplannen kunnen makkelijker van stroom worden voorzien als er lokaal meer windenergie wordt opgewekt.

Bewoners en bedrijven eigenaar van windpark

De samenwerking tussen grondeigenaren en Energie Samen garandeert dat het overgrote deel van het project in lokaal eigendom komt. Dat betekent dat iedereen mee kan doen om te investeren in de ontwikkeling en exploitatie en dat ook de winst lokaal besteed zal gaan worden. Door lid te worden heb je ook een stem in de besteding van de winst. Succesvolle voorbeelden van deze werkwijze zijn overal in het land te vinden, waaronder Betuwewind.

Wil je meer weten over het project? Neem gerust contact op met:

Gerlach Velthoven, gerlach.velthoven@energiesamen.nu, 06-43026049

Rik de Werd, grondeigenaar in Niftrik en mede-initiatiefnemer, 06-22424598