Als initiatiefnemers van Windpark Wijchen A50 werken we graag mee aan het locatieonderzoek van gemeente Wijchen naar de opwek van meer windenergie in de gemeente. Daarbij vinden we het goed dat de gemeente de gedragscode voor windenergie uit 2016 evalueert en wij geven daar graag input op.

Op basis van de nieuwe geluidsnormen die naar verwachting dit jaar worden ingevoerd, beperken we ons plan voor windturbines tot het gebied ten zuiden van de hoogspanningslijnen, op zo’n drie kilometer van Hernen en zo’n 800 meter van de bebouwde kom van Niftrik. Als de gemeente deze locatie kiest, zullen de molens voor 90% in lokaal eigendom komen en kunnen alle bewoners en bedrijven van de gemeente Wijchen profiteren van de inkomsten en betaalbare groene stroom.

Meer locaties voor windenergie nodig

Aanleiding voor het gemeentelijk onderzoek is de conclusie van de Regionale Energie Strategie (RES) van Metropoolregio Arnhem Nijmegen dat er onvoldoende locaties zijn gereserveerd voor de ontwikkeling van windenergie. Uit het plan-MER onderzoek van de regio is naar voren gekomen dat Wijchen een aantal geschikte locaties heeft om windenergie te ontwikkelen, waaronder de strook ten westen van de A50 tussen Niftrik en Hernen. De initiatiefnemers van Windpark Wijchen A50 beperken zich nu tot het zuidelijk deel van die ontwikkellocatie.

Naar aanleiding van de plan-MER heeft de provincie Gelderland de gemeente Wijchen tot 1 juli 2024 de tijd gegeven om te onderzoeken welke locatie Wijchen wil bestemmen voor windenergie. Daarom is de gemeente nu een nader locatieonderzoek gestart, evenals een evaluatie van de gedragscode. Als de gemeente alle mogelijke locaties afwijst, zal de provincie Gelderland zelf een besluit nemen over het principeverzoek van project A50.

Windpark Wijchen A50

Windpark Wijchen A50 is een initiatief van lokale grondeigenaren, de coöperatie Windunie en de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen. De eerste plannen stammen uit 2013. In 2019 hebben wij een principeverzoek voor planologische medewerking ingediend bij de gemeente Wijchen. Dat verzoek werd afgewezen, waarna wij het verzoek hebben ingediend bij de provincie Gelderland. De provincie was bereid de locatie nader te onderzoeken, maar heeft eerst het eerder genoemde plan-MER-onderzoek afgewacht.

Gerlach Velthoven, projectleider namens Energie Samen van Windpark Wijchen A50: “We zijn blij met de bereidheid van de gemeente de geschikte locaties nader te onderzoeken. We hebben aangegeven dat de locatie langs de A50 nog steeds geschikt is, mede omdat we ons plan wat kleiner hebben gemaakt. Op basis van de nieuwe geluids- en afstandsnormen blijkt dat het gebied ten noorden van de hoogspanningslijn, richting Hernen, minder geschikt is. Wij kijken daarom nu alleen naar het zuidelijke gebied langs de spoorlijn waar circa drie windmolens passen die op zo’n 800 meter van de bebouwde kom van Niftrik kunnen blijven. Daardoor zal hinder in Niftrik tot een minimum worden beperkt. Zo gouw de gemeente of de provincie bereid is mee te werken zullen wij het gesprek met de directe omgeving weer oppakken om tot het beste plan te komen.”

Project A50 streeft naar lokale samenwerking met het vergunde zonnepark Bankhoef en met lokale bedrijven die hun productieproces willen vergroenen, maar daarvoor op dit moment geen mogelijkheden zien vanwege de netcongestie. Veel bedrijven kunnen nu niet uibreiden of vergroenen, omdat hun netaansluiting dat niet toestaat. Met een directe lijn naar het wind- en zonnepark kan dat wel mogelijk worden gemaakt. Ook nieuwe Wijchense woningbouwplannen kunnen makkelijker van stroom worden voorzien als er lokaal meer windenergie wordt opgewekt.

Bewoners en bedrijven eigenaar van windpark

De samenwerking tussen grondeigenaren en Energie Samen garandeert dat het overgrote deel van het project in lokaal eigendom komt. Dat betekent dat iedereen mee kan doen om te investeren in de ontwikkeling en exploitatie en dat ook de winst lokaal besteed zal gaan worden. Door lid te worden heb je ook een stem in de besteding van de winst. Succesvolle voorbeelden van deze werkwijze zijn overal in het land te vinden, waaronder Betuwewind.

Wil je meer weten over het project? Neem gerust contact op met:

Gerlach Velthoven, gerlach.velthoven@energiesamen.nu, 06-43026049

Rik de Werd, grondeigenaar in Niftrik en mede-initiatiefnemer, 06-22424598

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijchen in principe besloten medewerking te willen verlenen aan windproject Bijsterhuizen, een plan van enkele lokale ondernemers en Pim de Ridder, bekend van windpark Nijmegen-Betuwe. Het besluit wordt nu eerst voorgelegd aan de raad waarna de formele ruimtelijke procedure kan beginnen.

Zie verder het artikel in De Gelderlander

Op 16 december hield Regio Arnhem Nijmegen een online bijeenkomst voor de regio met als onderwerp de tussenstand op weg naar het bod 1.0. Diverse aspecten kwamen aan de orde zoals de vraag in hoeverre het concept bod al vastgelegd is in gemeentelijk beleid, Liander presenteerde de aansluitmogelijkheden en er waren updates over warmte en de participatietafel.

De tussenstand is dat er op dit moment minder projecten en zoekgebieden concreet in beeld zijn als in het conceptbod en dat er nog erg veel nadruk ligt op zonne-energie. Voor nieuwe windplannen zijn er nu nog maar drie locaties in beeld. Hier is de locatie van Windpark Wijchen A50 nog niet bij. Project Bijsterhuizen is al wel meegeteld in de update al moet de gemeenteraad nog formeel beslissen of dit project verder in procedure wordt genomen.

De hele bijeenkomst van de regio met bijbehorende bestanden is hier terug te kijken.

Half november 2020 heeft Windpark Wijchen A50 formeel het principeverzoek ingediend bij gemeente(raad van) Wijchen.

Met een principeverzoek vragen we aan het bevoegd gezag of ze in principe bereid zijn mee te werken aan een vergunningsaanvraag. Pas in het traject wat daarop volgt, wordt duidelijk of een windpark mogelijk is en hoe het er precies uit komt te zien.

Het voornemen om dit verzoek in te dienen is al eerder aangekondigd en eerder dit jaar zijn de bewoners van het gebied en van de omliggende dorpen geïnformeerd over de plannen in diverse online en live bijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat er veel bezorgdheid is over de effecten van het plan op het landschap en woongenot en hier is door de initiatiefnemers meer informatie over gegeven. Ook na deze uitleg bleven veel deelnemers kritisch op het plan.

Wij begrijpen dat de mensen die in het gebied wonen geen hinder willen. Slagschaduw kan beperkt worden door in bepaalde omstandigheden de molens stil te zetten en windmolens worden door nieuwe technieken steeds stiller. We zullen in de verdere ontwikkeling zo duidelijk mogelijk zijn over welke hinder niet helemaal te voorkomen is.

Uit eerdere studies in opdracht van provincie en gemeente kwam dit plangebied als kansrijk naar voren. Ook is er nog veel duurzame opwek nodig om de regionale en nationale duurzame opwekdoelstellingen te halen en om van Wijchen een energieneutrale gemeente te maken.  Wij zijn mede daarom van mening dat deze locatie een eerlijke vergelijking met andere locaties verdient.

In het principeverzoek wordt onderbouwd waarom wij denken te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen die aan windparken worden gesteld en hoe wij mogelijke hinder zo veel mogelijk beperken. Ook geven we aan hoe de omgeving procesmatig en financieel kan deelnemen. In het principeverzoek staat dezelfde informatie als deze zomer op de diverse bijeenkomsten verteld is. Enkel het aantal windturbines is kleiner (zie verderop).  

Het principeverzoek is ingediend bij de gemeente met het verzoek om deze in behandeling te nemen. Bij een positief besluit trekken we samen met de gemeente verder op in vervolgtraject. Bij een negatief besluit van de gemeenteraad op het principeverzoek, zijn we voornemens hetzelfde verzoek bij de provincie in te dienen. Het is nog niet te zeggen hoe snel dit proces gaat.

Omvang van het plan iets kleiner

In het voorjaar gingen we nog uit van 6 molens. Om insluiting van woningen ten Noorden van de hoogspanningslijn te voorkomen hebben we dit aangepast naar 5 molens. In het verzoek staan geen exacte locaties.  Deze willen we graag in het vervolgtraject onderzoeken met het bevoegd gezag en de omgeving.

Procesparticipatie

Bij een positief besluit van de gemeente (of de provincie) op het principeverzoek zullen de initiatiefnemers weer intensief met de omgeving in gesprek gaan. Het voorstel is om dat te doen in de vorm van een gebiedstafel. Dat is een groep mensen uit het gebied die regelmatig met de initiatiefnemers overleggen en die ook andere stakeholders en adviseurs uitnodigen om mee te praten. In alle fasen van de ontwikkeling kan zo gezocht worden naar optimale oplossingen. U kunt zich hier al voor aanmelden.

Financiële participatie

Als het project doorgaat zal er een deel van de grondvergoeding die doorgaans naar grondeigenaren gaat, voor direct omwonenden beschikbaar gesteld worden. Ook wordt er jaarlijks een bedrag in een omgevingsfonds gestort. Daarnaast kunnen alle burgers van Wijchen mee investeren via de windcoöperatie die in oprichting is en mede-eigenaar zal worden van het windpark.

Gedragscode gemeente Wijchen

De initiatiefnemers voldoen met dit verzoek grotendeels aan de gedragscode Windenergie van gemeente Wijchen en we vertrouwen erop dat dit verzoek ook bijdraagt aan de evaluatie en aanpassing van de gedragscode aangezien deze op enkele punten onhaalbaar is. Uiteraard heeft het de voorkeur dit plan in goede harmonie met gemeente en haar beleid te ontwikkelen.

Op 23 september 2020 hebben de gemeenten van regio Arnhem Nijmegen het concept bod voor de Regionale Energiestrategie vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar het definitieve bod dat in de zomer van 2021 gereed moet zijn. Je leest er hier meer over.

In de zomer van 2020 verrezen in heel Lienden houten windmolens verwijzend naar de rijke historie van het buurtschap maar vooral ook een protest tegen de plannen van de initiatiefnemers van Windpark Wijchen om 5 moderne windmolens te vestigen nabij Lienden. Het buurtschap richtte zich ook met een brief tot de gemeente om duidelijk te maken dat ze tegen de plannen zijn onder andere vanwege de cultuur historische waarde van het gebied.

Zie ook Hier