Windpark Wijchen A50 dient principeverzoek in

Half november 2020 heeft Windpark Wijchen A50 formeel het principeverzoek ingediend bij gemeente(raad van) Wijchen.

Met een principeverzoek vragen we aan het bevoegd gezag of ze in principe bereid zijn mee te werken aan een vergunningsaanvraag. Pas in het traject wat daarop volgt, wordt duidelijk of een windpark mogelijk is en hoe het er precies uit komt te zien.

Het voornemen om dit verzoek in te dienen is al eerder aangekondigd en eerder dit jaar zijn de bewoners van het gebied en van de omliggende dorpen geïnformeerd over de plannen in diverse online en live bijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat er veel bezorgdheid is over de effecten van het plan op het landschap en woongenot en hier is door de initiatiefnemers meer informatie over gegeven. Ook na deze uitleg bleven veel deelnemers kritisch op het plan.

Wij begrijpen dat de mensen die in het gebied wonen geen hinder willen. Slagschaduw kan beperkt worden door in bepaalde omstandigheden de molens stil te zetten en windmolens worden door nieuwe technieken steeds stiller. We zullen in de verdere ontwikkeling zo duidelijk mogelijk zijn over welke hinder niet helemaal te voorkomen is.

Uit eerdere studies in opdracht van provincie en gemeente kwam dit plangebied als kansrijk naar voren. Ook is er nog veel duurzame opwek nodig om de regionale en nationale duurzame opwekdoelstellingen te halen en om van Wijchen een energieneutrale gemeente te maken.  Wij zijn mede daarom van mening dat deze locatie een eerlijke vergelijking met andere locaties verdient.

In het principeverzoek wordt onderbouwd waarom wij denken te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen die aan windparken worden gesteld en hoe wij mogelijke hinder zo veel mogelijk beperken. Ook geven we aan hoe de omgeving procesmatig en financieel kan deelnemen. In het principeverzoek staat dezelfde informatie als deze zomer op de diverse bijeenkomsten verteld is. Enkel het aantal windturbines is kleiner (zie verderop).  

Het principeverzoek is ingediend bij de gemeente met het verzoek om deze in behandeling te nemen. Bij een positief besluit trekken we samen met de gemeente verder op in vervolgtraject. Bij een negatief besluit van de gemeenteraad op het principeverzoek, zijn we voornemens hetzelfde verzoek bij de provincie in te dienen. Het is nog niet te zeggen hoe snel dit proces gaat.

Omvang van het plan iets kleiner

In het voorjaar gingen we nog uit van 6 molens. Om insluiting van woningen ten Noorden van de hoogspanningslijn te voorkomen hebben we dit aangepast naar 5 molens. In het verzoek staan geen exacte locaties.  Deze willen we graag in het vervolgtraject onderzoeken met het bevoegd gezag en de omgeving.

Procesparticipatie

Bij een positief besluit van de gemeente (of de provincie) op het principeverzoek zullen de initiatiefnemers weer intensief met de omgeving in gesprek gaan. Het voorstel is om dat te doen in de vorm van een gebiedstafel. Dat is een groep mensen uit het gebied die regelmatig met de initiatiefnemers overleggen en die ook andere stakeholders en adviseurs uitnodigen om mee te praten. In alle fasen van de ontwikkeling kan zo gezocht worden naar optimale oplossingen. U kunt zich hier al voor aanmelden.

Financiële participatie

Als het project doorgaat zal er een deel van de grondvergoeding die doorgaans naar grondeigenaren gaat, voor direct omwonenden beschikbaar gesteld worden. Ook wordt er jaarlijks een bedrag in een omgevingsfonds gestort. Daarnaast kunnen alle burgers van Wijchen mee investeren via de windcoöperatie die in oprichting is en mede-eigenaar zal worden van het windpark.

Gedragscode gemeente Wijchen

De initiatiefnemers voldoen met dit verzoek grotendeels aan de gedragscode Windenergie van gemeente Wijchen en we vertrouwen erop dat dit verzoek ook bijdraagt aan de evaluatie en aanpassing van de gedragscode aangezien deze op enkele punten onhaalbaar is. Uiteraard heeft het de voorkeur dit plan in goede harmonie met gemeente en haar beleid te ontwikkelen.