Kenmerken Windpark Wijchen A50

Is er genoeg wind op deze locatie?

Het windaanbod hoog in de lucht verschilt minder van de wind op zee dan je zou denken. Daarbij geeft de overheid in de subsidie een compensatie bij lagere windsnelheden. Hiermee wordt er een spreiding over Nederland bevorderd. En daardoor is ook op deze plaats het mogelijk rendabel windenergie te oogsten mits de molens hoog genoeg […]

Waarom wordt de gedragscode windenergie niet gerespecteerd?

Volgens het huidige beleid van gemeente Wijchen is geen enkel windproject mogelijk, ook zou het beleid in 2019 worden geĆ«valueerd door de gemeente. Dit is nog steeds niet gedaan en er zijn geen toezeggingen wanneer dit wel gebeurt. Door toch een principeverzoek in te dienen willen de initiatiefnemers bevorderen dat de gemeente tot redelijk beleid […]

Hoeveel windmolens komen er?

Er wordt nu gedacht aan 5 windmolens. Op basis van wettelijke beperkingen en ‘goede ruimtelijke ordening’ is dat nu wat in het gebied past, maar bij nader onderzoek kan de uitkomst anders uitvallen.

Waar komen de windmolens precies?

Er is nu een globaal gebied bepaald waarin nog verschillende opstellingen mogelijk zijn. Dit zal aan de hand van nader onderzoek en overleg met de omgeving en het bevoegd gezag verder worden ingevuld.

Hoeveel CO2 bespaar je met dit park?

Gemiddelde emissie grijze stroom is 0,556 kg/KWh (mix van kolen, gas en duurzaam). Park produceert bij 6 turbines ca. 30MW x 365 x 24 x 45% =118 GWh per jaar, dus bespaart 66.788 kTon Co2 per jaar.

Op de kaartjes van de Regionale Energie Strategie (RES) Maas-en-Waal gebied bevat veel meer zoekgebieden dan rest van Gelderland, waarom is dat?

Overal wordt gezocht naar locaties die een redelijke afstand tot woningen hebben. Kennelijk vind je die meer in het Maas-en-Waal gebied. Maar het gaat nog enkel om verkenningen waarbij nog niet duidelijk is hoeveel windparken er passen. Richting RES 1.0 zullen gemeenten zich meer politiek gaan uitspreken.

Waarom zo dicht tegen Hernen aan?

We gaan er van uit dat de hinder op een afstand groter dan 800 meter zeer beperkt zal zijn. Het streven is dan ook om minimaal 800 meter van woonkernen te blijven.

Waarom worden de turbines niet langs de Maas gezet?

Bij de eerste verkenning van een opstelling wordt een minimale afstand van 400 meter tot woonhuizen en 250 meter tot (vaar)wegen en hoogspanning gehanteerd. Hierdoor zijn er langs de maas niet veel kansen.