Over windenergie en energiebeleid

Wat is de opgave voor duurzame energie in Wijchen?

Wijchen heeft als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn, dat betekent dat alle energie die in 2040 gebruikt wordt door gebouwen en bedrijven, afkomstig is van duurzame energiebronnen (liefst lokaal). De gemeente wil daarin nadrukkelijk lokale verantwoordelijkheid nemen door zelf een aandeel te leveren. De gemeente heeft ook het Gelders Energie akkoord onderschreven. Daarin […]

Zijn er geen andere locaties in de buurt die beter zijn dan langs de A50?

Rekening houdend met de belangrijkste belemmeringen zoals woningen en andere kwetsbare gebouwen, natuurgebieden en (spoor)wegen zijn er drie locaties in de gemeente Wijchen mogelijk. Dat is industrieterrein Bijsterhuizen, langs de A50 bij afslag Bankhoef en een gebied boven Batenburg. De gemeente is al akkoord met de ontwikkeling van windpark Bijsterhuizen. Uit landschappelijk oogpunt heeft het […]

Waarom is de gemeente wel voorstander van het project Bijsterhuizen?

De gemeente vindt dat project Bijsterhuizen volgens de gedragscode zich goed heeft ingezet voor draagvlak en dat de locatie aan de rand van industriegebied passend is.

Waarom zou Wijchen meer doen dan ze nu al van plan is met de zonnevelden en het project Bijsterhuizen?

Windpark Wijchen A50 verwacht dat er meer nodig is dan gemeente Wijchen nu van plan is. Dat komt omdat er in de concept RES veel projecten staan die lokaal nog geen draagvlak hebben en ook is de verhouding wind- en zonne-energie technisch niet goed uitvoerbaar. Er zal dus verder gekeken moeten worden naar kansen voor […]

Hoe lang gaat een windmolen mee en wat gebeurt er daarna mee?

De technische levensduur is ca. 20 jaar. De economische levensduur is in ieder geval 15 jaar. Na 15 jaar zal de prijs van de stroom bepalen of de windmolen nog rendabel is, maar meestal blijven ze draaien tot ze versleten zijn. Als er interesse is om op dezelfde plek een nieuw project te ontwikkelen, moet […]

Is er genoeg wind op deze locatie?

Het windaanbod hoog in de lucht verschilt minder van de wind op zee dan je zou denken. Daarbij geeft de overheid in de subsidie een compensatie bij lagere windsnelheden. Hiermee wordt er een spreiding over Nederland bevorderd. En daardoor is ook op deze plaats het mogelijk rendabel windenergie te oogsten mits de molens hoog genoeg […]

Hoe hoog worden de windmolens en waarom moeten ze zo hoog zijn?

Er wordt nu gedacht aan een masthoogte van 160-165 meter en een tiphoogte van 240-250 meter omdat verwacht wordt dat alleen met deze hoogte een haalbare businesscase kan ontstaan. Dit heeft te maken met de dalende trend van de subsidie.

Is een windproject rendabel?

Windprojecten zijn zonder subsidie nog niet volledig rendabel. Dankzij een garantie van de overheid (SDE++ subsidie) op de verkoopprijs van de stroom zijn ze dat wel. Als de stroomprijs op de markt laag is wordt deze met subsidie aangevuld. Naarmate er hogere windmolens komen is er steeds minder subsidie nodig. Er wordt nu voorzien dat […]

Waarom niet eerst de zee volbouwen en daarna pas op land bouwen?

Veel Nederlanders bouwen liever windmolens op zee, maar ook daar is een grens aan vanwege andere belangen zoals visserij, natuur en scheepvaart. Er zitten al veel windparken op zee in de planning. In het klimaatakkoord is geconcludeerd dat we niet zonder een flinke opgave op land kunnen.

Kunnen we onze doelstellingen ook halen met zonnedaken?

Als we alle geschikte daken vol leggen dan bereiken we (volgens het Gelders Energie Akkoord) 40% van het dakoppervlak (is nu 7%). Deze tellen al mee in de landelijke doelstellingen maar tellen bij lange na niet op tot de gewenste doelstellingen van 35 TWh per jaar. Daarbij vraagt zonne-energie een veel grotere investering in het […]